Avery, Byredo, Chloe, Nars

Editorial October 2017 — Stylist Magazine